ZÁSADA DŮVĚRNOSTI

Všechny informace o klientovi a o průběhu terapie jsou důvěrné. Terapeut nesděluje (pokud není s klientem domluven jinak) informace o klientovi a průběhu terapie, ani klientovým nejbližším příbuzným. Výjimku představují informace, na které by se vztahovala oznamovací povinnost (viz §367 a § 368 zákona č.40/2009 Sb.) a ty by se dostaly výlučně k osobám, které jsou oprávněny s nimi pracovat.

Dokumentace, kterou si terapeut v průběhu terapie pořizuje, je jeho výhradním majetkem, přičemž dodržuje zásady GDPR. Obsahuje jenom údaje nezbytně nutné k účetnictví (celé jméno), příp. objednávání a kontaktování (křestní jméno a telefonní číslo/email).

Pokud by chtěl terapeut publikovat jakékoliv informace o průběhu terapie v odborném tisku nebo knižně, udělá tak jenom s pečlivým zachováním anonymity klienta. Tyto zásady platí i neomezenou dobu po ukončení terapie.

V rámci průběžného vzdělávání terapeut diskutuje průběh terapie v rámci odborných intervizí a supervizí s kolegy, v těchto případech zůstává klient anonymní.

HRANICE TERAPEUTICKÉHO VZTAHU

Vztah klienta a terapeuta zůstává terapeutický a ne přátelský, partnerský nebo sexuální, což platí i po ukončení terapie. Terapeut se s klientem schází jenom při příležitosti terapie a to v předem domluvený čas v terapeutické místnosti. Terapeut je otevřen jakékoliv kritice své práce, slovní vyjádření agrese je považováno za součást terapie, není však povolena fyzická agrese. V případě, že klient způsobí materiální škody v terapeutické místnosti, je povinen je uhradit.

PRŮBĚH TERAPIE

Na začátku terapie se klient a terapeut domluví na zakázce, důležitém tématu (na čem chce klient pracovat a čeho chce dosáhnout). Diskuse o tom, jak je zakázka naplňována a jak terapie probíhá, je považována za důležitou součást terapie a terapeut je jí otevřen v kterékoliv fáze terapie. Obsah zakázky lze v průběhu terapie doplňovat a měnit. Konec terapie je otázkou diskuze, je vhodné ji dát prostor. Pokud se klient rozhodne ukončit terapii před naplněním zakázky, terapeut bude jeho rozhodnutí respektovat. Terapeut vždy vytvoří pro klienta časový prostor pro důstojné uzavření procesu terapie.

ÚHRADA

Klient platí převodem na účet, cenu viz ceník. Splatnost úhrady je 14 dní od uskutečněného sezení. V případě platby předem je možno domluvit si individuální slevu. Pokud klient nemůže dorazit na předem domluvené sezení, oznámí to terapeutovi telefonicky, sms nebo emailem v časovém limitu, který se domluví na prvním sezení. Když tak klient neučiní, je povinen toto sezení zaplatit v plné výši. Pokud terapeut zruší plánované sezení méně než bylo vzájemně domluveno, příští sezení má klient zdarma.

ZPŮSOB KONTAKTU

Vzhledem k charakteru práce nemusí být terapeut dosažitelný po telefonu v čase, kdy pracuje. Změnu termínu lze řešit přes sms nebo email. Terapeut nedělá terapii po telefonu. V případě, že se klient bez oznámení nedostaví na domluvenou konzultaci, terapeut jej bude telefonicky kontaktovat po 15 minutách od začátku sezení. Když se klient nedostaví na konzultaci a nebude ani k zastižení na telefonu, pokládá terapeut po 20 minutách sezení za zrušené.

Foto Lenka Živná www.foto-lenka-zivna.cz