Autizmus ve zkratce

16.04.2018

Kolem diagnózy autizmu může být mnoho zmatku a nedorozumění. Je to něco, čím trpí jenom děti? "Vyrostou" z toho a pak jsou v dospělosti v pořádku? Jsou to géniové, jako Rain Man, nebo nevychovaní spratci? Když má někdo autizmus, znamená to, že je mentálně retardovaný?

Autizmus můžeme chápat jako jiný způsob vnímání a prožívání světa, které je, slovy Mary Teple Grandin, profesorky na Colorado State University s vlastní zkušeností s autizmem, "jiné, ne horší". Můžeme se na něj dívat z neurobiologického pohledu - jako na důsledok odlišného vývoje mozku a centrální nervové soustavy. Autizmus tady není porucha, ale odlišnost -  převažuje vizuální, auditorní, číselné myšlení, myšlení ve vzorcích nebo různé jejich kombinace. Sociální model autizmu vychází z toho, že problém není ani tak v samotném autizmu, ale v tom, jak na jednotlivá chování reaguje okolí - odmítání společnosti vede k nepřijetí lidí s autizmem a k jejich vyčlenění ze společnosti.

Proč bych měla naříkat, že nejsem jablko, když jsem se narodila jako pomeranč, plakala bych kvůli představě, to zrovna můžu naříkat, že nejsem kůň.

Donna Williams

Nejčastějším pohlede je pohled medicínský, kde jsou poruchy autistického spektra vnímány jako komplexní onemocnění. Příčina a mechanizmy jejich vzniku nejsou známy. Porucha se projevuje, s různou závažností, problémy v sociálních interakcích, verbální a neverbální komunikaci a stereotypním, opakujícím se chováním. Nemoc se objevuje stejně mezi všemi etniky a socioekonomickými skupinami, u kluků je 5 krát častější než u děvčat. Nejvážnější projevy poruchy se objeví do 2 až 3 let věku dítěte, ale někdy se nemoc pojmenuje přesně až v dospělosti. Porucha se projeví přibližně u 1 ze 68 dětí.

Dětský autizmus

Pro většinu lidí takhle vypadá člověk s autizmem. Na stanovení diagnózy jsou potřebné dvě věci: jedna je přítomnost abnormálního nebo porušeného vývoje před věkem tří let. To To znamená, že symptomy se musí projevit ve velmi raném věku. Druhá charakteristika je abnormální fungování v sociálních interakcích, v komunikaci a projevy opakujícího se omezeného stereotypního chování. Až v polovině případů je diagnostikovaná i mentální retardace.

Varovné příznaky jsou pokud dítě neříká slova ve věku 16 měsíců (nebo negestikuluje a nežvatlá v roku). Dítě může být samotářské, nerado se tulí, nemá rádo, když se ho jiní dotýkají, zdá se, že neví jak se zapojit s druhými lidmi nebo dětma. Opakující se chování může být třeba až posedlost některými věcmi, fakty, stereotypní pohyby bez smyslu (klepání, kolébání se).

Aspergerův syndrom

Patří mezi vysoko funkční typy autizmu, protože zde není narušený vývoj řeči, kognitivních a intelektových funkcí. Projevy jsou mnohem mírnější než u dětského autizmu. Společnými jsou problémy v oblasti komunikace a sociálního fungování.

Hlavní charakteristikou je narušení schopnosti porozumět nebo používat neverbální chování - oční kontakt, mimika, gestikulace, postoj těla, při sociálních kontaktech. Velkým problémem bývá navázání vztahů s rovesníky, děti s AS často lépe vycházejí s dospělými než se spolužáky. Láska a potřeba režimu a rutinních věcí, úžasná mechanická paměť, vysoká citlivost na podněty přicházející z prostředí (zvuky, světlo, barvy, vůně...), neschopnost chápat běžné sociální klíče a vcítit se do pocitů druhých lidí. 

Atypický autizmus

Jsou sem zahrnuty projevy autizmu, které nezapadají ani do jedné z předešlých kategorií. Buď kvůli charakteru samotných symptomů - problémy můžou být méně závažné povahy, nebo se objevují specificky jenom v jedné z oblastí (sociální interakce, komunikace, opakující se omezené stereotypní chování ) nebo kvůli věkovému omezení - problémy se začaly projevovat až v pozdějším věku, po třetím roku života.

Diagnostika

Autismus je diagnostikován výlučně na základě chování dítěte nebo dospělého člověka. Prvním, kdo zaznamená odlišnosti ve vývoji dítěte, bývá obvykle rodič či jiná osoba přicházející s dítětem často do kontaktu. Rodiče vidí, že v porovnání s ostatními dětmi či se starším sourozencem je vývoj dítěte odlišný. Zhruba 50 % rodičů autistických dětí pojímá podezření na nějaký problém ve vývoji dítěte již během prvního roku jeho života a do osmnáctého měsíce jeho věku již většina rodičů sdělí své pochybnosti lékaři. Ten by je, po zvážení, měl poslat dětskému psychologovi nebo pedopsychiatrovi. 

Autizmus, jako onemocnění, není léčitelné, ale je možné mírnit jeho projevy a dosáhnout tak lepší a kvalitnější fungování v životě. Pro další postup je proto velmi důležité stanovit správně diagnózu. Speciální vyšetření je možné podstoupit ve FN Motol, FN Brno, v Thomayerově nemocnici v Praze, v PN Bohnice. Z neziskových organizací je to např. NAUTIS (Národní ústav pro autizmus, bývalá APLA).