Sebehodnota

02.10.2018

Když věříte v sebe sama, dokážete vše, co si přejete. To je mantra, se kterou se potkáváme ve filmech, reklamách, knihách, všude kolem. Většina z nás ale chápe to, že není možné dosáhnout věcí jenom pouhým přáním. Kdyby to byla pravda, tak místo dětí kulhajících se zasádrovanou nohou, by jich kolem nás létalo spousty vzduchem. Současně je ale pravda, že přijetí se takový/á jaký/á jsem a důvěra v sebe je nevyhnutným faktorem pro úspěch, dobré vztahy, spokojenost a dobrý život.

Důvěřuj sám sobě. 

V nejširším významu je sebehodnocení vztah k sobě samému. Je to souhrn myšlenek, pocitů a emocí, které se spojují s odpovědí na otázku: Kdo jsem? Je většinou stabilní, nemění se prudce v čase. Je to jako hladina rybníka, má svou obvyklou výšku. Někdy, pod vlivem okolností, může pocit sebehodnoty narůst, když se nám něco podaří, nebo naopak v určitých situacích se hluboko propadá. Stejně jako hladina rybníka, když zaprší a přítok vody je větší a v čase sucha zase klesá. Po určitém čase se ale vrací do svého obvyklého rozmezí. Neznamená to ale, že je neměnná - pokud dokážeme najít další posilující zdroje, hladina stoupne a vztah k sebe samému se zlepší.

Základy sebehodnocení jsou položeny už v raném mládí. Ovlivňuje ho množství faktorů: 

Jak se k vám chovali rodiče nebo důležité osoby ve vašem dětství - jestli byli podpůrní nebo spíš kritičtí, jestli vás přijímali takových jací jste nebo kladli nepřiměřené nároky atd.

Jak na vás druzí lidé reagovali a reagují - jak často slyšíte kritiku nebo pochvalu.

Jak vnímáte to, co se kolem vás a s vámi děje, jaké myšlenky a pocity se vám k tomu vynořují - musíte se zalíbit všem nebo taky zvládnete odmítnutí, jak ustojíte, že se vám věci ne vždy podaří, jak byste si přáli atd.

Jestli jste překonali závažná onemocnění a jak vám ovlivnili život - máte nějaká omezení, handicap, se kterým se musíte vyrovnávat.

Kolik vám je let - protože s věkem se sebehodnota zvyšuje.

Jakou máte roli ve společnosti.

A v neposlední míře i působení médií, které předkládají určitý ideální obraz jedince.

Nízké sebehodnocení

Pokud máte nízkou nebo negativní sebehodnotu tak pravděpodobně nepokládáte vaše nápady a názory za příliš dobré, neoceňujete je. Při pokuse o vlastní charakteristiku si všímáte a dáváte do popředí vaše chyby a slabosti a nezmíníte se vůbec, nebo když tak jen okrajově, o vašich schopnostech a dovednostech . Skutečně věříte tomu, že druzí jsou lepší, schopnější a úspěšnější. Máte obavu ze selhání a tak se raději do věcí ani nepouštíte, co negativně ovlivňuje vaši šanci na úspěch ve škole nebo v práci. Když vás někdo pochválí, je pro vás těžké toto ocenění přijmout.

Zdravé sebehodnocení

Lidé se zdravým smyslem pro sebehodnotu méně kritizují sebe sama i druhé. S menší pravděpodobností se cítí bezcenní, cítí méně pocitů viny a studu za sebe. Lépe zvládají stres a jeho negativní důsledky. Dokážou víc říct, co potřebují a prosadit se. Budují pevné a bezpečné vztahy a s větší pravděpodobností jsou schopni z těch nezdravých odejít včas. Když se potkají se zklamáním, selháním a překážkami, dokážou jim lépe čelit a znovu se zvednout a fungovat.

Jak může psychoterapie pomoct?

Psychoterapie je dobrým způsobem, jak zlepšit vnímání svojí vlastní hodnoty, zejména, když máte se sebehodnocením problém.

Ať se to v různých terapeutických přístupech nazývá jakkoliv, nejdůležitějším nástrojem je přijímající postoj terapeuta nebo terapeutky. Když klient/ka v terapii sdílí svoje vnitřní pocity a myšlenky s terapeutem nebo terapeutkou, ti reagují přijetím a akceptací, ne kritikou nebo vyžadováním nápravy. Neznamená to, že terapeut/ka souhlasí s každým činem klienta/tky, ale že ho (nebo ji) přijímá jako člověka, jako hodnotnou lidskou bytost. Toto sdílení přijímajícího postoje bez podmínek pomáhá vytvářet základnu pro zdravé sebepojetí klienta nebo klientky.

Dalším nápomocným nástrojem je fakt, že sebehodnocení není pevným faktem o člověku, ale spíš souhrnem přesvědčení založených na vlastních zkušenostech a jejich vnímání a prožívání. To ale znamená, že je možné, přes rozdílné nastavení a nové zážitky, toto přesvědčení změnit.

Práce v terapii podporuje klienta/tku rozvinout pozitivnější vnímání sebe, lepší sebepřijetí, sebeúctu i sebehodnotu.

Text bh

Foto www.pexels.com